فول آلبوم حصين
About the blog


به وبلاگ من خوش آمدید

Archive
Last posts

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="h

بازديد : بار 2:26 | پنج شنبه 31 مرداد 1392 نويسنده : حسین دهقان

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="h

بازديد : بار 2:25 | پنج شنبه 31 مرداد 1392 نويسنده : حسین دهقان

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="h

بازديد : بار 2:25 | پنج شنبه 31 مرداد 1392 نويسنده : حسین دهقان

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="h

بازديد : بار 2:24 | پنج شنبه 31 مرداد 1392 نويسنده : حسین دهقان

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="he-st"></div></div>

<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
</div></div><div class="he-st"></div>
<div class="he-st"></div>

<div class="bg-footer">

<div class="foot-left">
<div style="height:15px;"></div>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/foot-fb-tw.png" width="384" height="39" usemap="#fb-tw" />
<map name="fb-tw">
<area shape="rect" coords="169,9,255,28" href="#" />
<area shape="rect" coords="292,11,373,26" href="#" />
</map>
<div style="height:8px;"></div>
  <span>Copyright © 2012 by <a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> . All Rights Reserved. </span>
</div>
<div class="foot-center">
<a href="<-BlogUrl->"><-BlogId-></a> MusiC Se7eN ((pop / rap / hip-hop / Jazz / Rock / Classic)) to tell your friends
</div>

<div style="float:right;width:205px;height:90px;text-align:left;" class="copyright animate">
Coding : <a href="ymsgr:addfriend?vahid.master1990" target="_blank">Vahid</a><br />
Designer : <a href="http://music-se7en.loxblog.com" title="خصوصي" target="_blank">GreenSkin.ir</a><br />
Support Theme : <a href="mailto:ho3in.dehghan@yahoo.com" title="پشتيباني قالب" target="_blank">Forum</a><br />
Powered By : <a href="http://www.LOXBLOG.COM/" target="_blank">LoX BloG</a></div>
</div></div></div></div>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.ir.js'></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-1.7.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/jquery-s.js"></script>
<script type='text/javascript' src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/js/greenskin.js'></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="width">
<div style="float:left;margin-top:10px;"><div class="greenskin"></div></div>
<div class="he-st"></div><div class="he-st"></div>
<div class="bg-menu">
<ul id="nav" class="animate">
<li><a href="<-BlogUrl->">Home</a></li>
<li><a href="/posts">Post</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></li>
</ul>
<div class="bg-search">
<form action="http://google.com/search" method="Get" name="search">
<input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" value="Search MP3" onclick="this.value=''" style="border:none;width:160px;height:20px;color:#474747;background:none;cursor:crosshair;direction:ltr;" />
<input type="submit"  value="" style="border:none;background:#ff0000;width:20px;height:20px;background:none;cursor:pointer;" />
</form>
</div>
</div>
<div style="width:100%;background:#1e1e1e;direction:ltr;">
<div style="float:right;width:250px;height:460px;">
<div style="width:250px;height:230px;">

<div id="wtjslide">
<div id="wtjslide1" class="slide-r-txt" style="display: block;">
<!-- شروع عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
<span>فول آلبوم حصين</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/19/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://8pic.ir/images/92084708886191529836.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide2" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم پدر رپ فارس "هيچکس </span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/12/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%BE%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%28%28%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/81002297057096437986.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<div id="wtjslide3" class="slide-r-txt" style="display: none;">
<span> "فول آلبوم امير مقصود لو "تتلو</span>
<a href="http://music-se7en.loxtarin.com/post/16/%D9%81%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%84%D9%88%20%28%28%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88%20%29%29.htm"><img src="http://8pic.ir/images/24318707474640482695.jpg" width="250" height="230" /></a>
</div>
<!-- پايان عکس هاي اسلايدر سمت راست  -->
</div></div>


<!-- بنر سمت راست  -->
<div style="width:250px;height:230px;">
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/post/1/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%28%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%A7%29%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/43731432022900744438.jpg" width="250" height="230" /></a></div>
</div>
<!-- پايان بنر سمت راست  -->

<div style="float:left;width:710px;height:460px;margin-left:3px;">
<div style="width:100%;height:308px;margin-bottom:5px;">
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->
<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/46639067906178298828.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي پاپ</div>
<span>پاپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://www.8pic.ir/images/95756589038591811118.jpg" width="70" height="70" />
<div>موسيقي رپ</div>
<span>رپ فارسي</span>
<span> </span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-3-3.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديجي</div>
<span>راه اندازی شد</span>
</a>
</li>
<li>
<a class="" href="javascript:void(0);">
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4-4.jpg" width="70" height="70" />
<div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div>
<span>بيوگرافيک ، فعاليتشان ، فکرشان براي فردا</span>
<span> </span>
</a>
</li>
</ul>
<!-- پايان عکس هاي کوچک اسلايدر سمت چپ  -->

<!-- شروع عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->
<ul id="output">
<li style="display:  list-item;">
<a href="">
<span><div>پاپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/1/0/%D9%BE%D8%A7%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/52965508837004295877.jpg" width="453" height="308" /></a>
</a>
</li>
<li style="display:none;">
<span><div>رپ فارسي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/2/0/%D8%B1%D9%BE.htm"><img src="http://www.8pic.ir/images/99527757486674637614.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديجي</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="#"><img src="http://8pic.ir/images/95001233753454155392.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
<li style="display: none;">
<span><div>ديروز ، امروز و فرداي خوانندگان</div><p><-BlogId-></p></span>
<a href="http://music-se7en.loxblog.com/cat/4/0/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.htm"><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/slider/2-4.jpg" width="453" height="308" /></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- پايان عکس هاي بزرگ اسلايدر سمت چپ  -->

</div>
<div style="width:100%;height:145px;">
<ul class="axds">
<!-- شروع عکس هاي دانلود  -->
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c470045_Mohsen_Yeganeh_-_Khiyaboona_128.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/15084111128051249262.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/u91188_Mehdi_Ahmadvand_-_Bego_Man_Kojam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/82601461065339682103.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.aliabdolmaleki.net/files/Ali-Abdolmaleki---Koor-Bodam.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/54864738874686510989.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://dl-8melody.ir/Music/Irani/1392/05/07/128/Mostafa%20Fattahi%20Ft%20Amin%20Fayyaz%20Ft%20Mohammad%20Einolahzadeh%20-%20Feragh.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8pic.ir/images/73994286757173720286.jpg" width="137" /></li>
<li><span><a href="http://www.7upload.ir/uploads/c918497_mohsen_chavoshi-Beraghsa-IroMusic-734.mp3">Download</a></span><img height="145" src="http://www.8melody.ir/wp-content/uploads/2013/06/Chavoshi.jpg" width="137" /></li>
<!-- پايان عکس هاي دانلود  -->
</ul>
</div>

</div>


<!-- شروع عکس هاي تبليغات  -->
<div class="clear"></div>
<center>
<a href='http://www.rahpouyan.com/fpic.asp?bid=18' target='_blank'><img src='http://8pic.ir/images/14168885288557611630.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
<a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a><a href='http://music-se7en.loxblog.com/page/Tabligh' target='_blank'><img src='http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/banner.gif'></a>
</center>
</div>
<div style="width:100%;background:#c8c8c8;">
<div class="he-st"></div>
<!-- پايان عکس هاي تبليغات  -->
<div style="float:right;190px;width:190px;margin-right:5px;">

<BlogProfileBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">About the blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogProfile>  
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogProfileBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Style of music</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogCategories><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogArchiveBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Archive</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogArchive><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogArchiveBlock>
</div>

<div style="float:right;width:563px;margin:0px 5px;">

<div class="base-blocks"><div class="title-post">Last posts</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogLastPosts items="20"><IMG hspace=0 src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif" align=baseline border=0> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogLastPosts>
</div></div></div><div class="he-st"></div>

<LOXBLOG>
<div class="base-blocks"><div class="title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="he-st"></div><div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<-PostContent->
<BlogPostTagsBlock>
<hr>
<img src="http://www.dl.greenskin.ir/user/theme_tehranmusic/images/tag.png"> برچسب ها:  <BlogPostTags><a href="<-TagLink->"><-TagName->, </a></BlogPostTags><hr></BlogPostTagsBlock>
<div class="he-st"></div>
<div style="float:right;height:15px;"><img height="10" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/views.png" width="16" /> بازديد : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->/<-PostLink->"></script>  بار          <img height="13" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/date.png" width="13"> <-PostTime-> | <-PostDate->           نويسنده :  <-PostAuthor->         <font color="#FF0000"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></font></div>
<div class="imgmore animate" style="float:left;height:15px;"><a href="<-PostLink->" rel="bookmark">
<img height="11" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music11/images/download.png" width="74" /></a></div>
<div class="clear" style="height:2px;"></div>
</div></div><div class="he-st"></div>
</LOXBLOG>

<BlogTagsBlock>
<div class="base-blocks"><div class="title-post">سون7 برچسب</div>
<div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;"><div style="width:96%;margin:0% 0% 0% 0%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<BlogTags>
<a title="<-TagCount->" href='http://<-TagName->'><-TagName-></a> , </BlogTags>
</div></div></div><div class="he-st"></div>
</BlogTagsBlock>

</div>


<div style="float:left;width:190px;margin-left:5px;">

<BlogAuthorsBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Author</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogAuthors><img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_1.gif"> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></br></BlogAuthors><br>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Daily Links</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<br><BlogLinkDump><img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_music8/images/arrow_2.gif"> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></br></BlogLinkDump>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://tatishop.ir" title="عينک آفتابي مردانه" target="_blank">عينک آفتابي مردانه</a>
<img src="http://dl.greenskin.ir/images/arrow_2.gif"> <a href="http://raybanarena.ir" title="عینک ریبن" target="_blank">عینک ریبن</a>
<a href='http://7ronaldo.loxblog.com' target='_blank'><img src='http://u14.fileup.ir/l/p/2132820/52061400157f8bf5/97e9ee1d/520bde10/30/gZpdmLnVHZsd2akl2Zmh2a/d5f3a'></a>
</div></div><div class="he-st"></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div style="width:190px"><div class="base-blocks">
<div class="title-post">Features Blog</div><div class="he-st"></div>
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding-bottom:5px;color:#585858;">
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font>
</center>
</div></div><div class="h

بازديد : بار 2:21 | پنج شنبه 31 مرداد 1392 نويسنده : حسین دهقان
Features Blog
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 11
بازدید هفته : 12
بازدید ماه : 65
بازدید کل : 7654
تعداد مطالب : 5
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

صفحه قبل 1 صفحه بعد